X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

Regulamin

§1 Informacje ogólne

1. Wacicielem i administratorem portalu, zwanego dalej "Serwisem", dostpnego pod adresem www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl jest Ubezpieczenia online.pl Rankomat spóka z ograniczon odpowiedzialnoci spóka komandytowa, ul. Generaa Wadysawa Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocaw, wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, KRS 0000671372, NIP 895-182-19-18, Regon 933023875 (dalej "Operator").

2. Serwis jest platform ogoszeniow kontaktujc poredników ubezpieczeniowych i finansowych (dalej "Porednicy") z potencjalnymi klientami (dalej "Uytkownicy"), w celu zawarcia umów na produkty ubezpieczeniowe i finansowe, oferowane przez Poredników (dalej "Usuga").

3. Niezalenie od wiadczenia Usugi, w Serwisie prezentowane s treci o charakterze informacyjnym dotyczce produktów ubezpieczeniowych i finansowych oferowanych przez Poredników, z których korzystanie jest bezpatne i nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.

4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj niniejszych warunków (dalej "Regulamin"). Uytkownik owiadcza, i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowizuje si do przestrzegania jego postanowie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Operator bdzie upowaniony do odmowy wiadczenia Usugi.
 
5. Regulamin Serwisu jest dostpny na stronie internetowej http://www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl/ w formie umoliwiajcej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie si przez Uytkownika w dowolnym czasie.

§2 Definicje

"Wizytówka" - jest to ogoszenie dodane przez Porednika, zlokalizowane na odrbnej stronie WWW Serwisu, w którym znajduj si informacje dotyczce danych osobowych Porednika oraz jego oferta zwizana z porednictwem ubezpieczeniowym i finansowym.

"Skrót Wizytówki" lub "Skrót" - jest to wyselekcjonowany zbiór informacji dostpnych w Wizytówce wraz z linkiem do tej Wizytówki.

"Lista Wizytówek" - jest to lista Skrótów Wizytówek, które pasuj do kryteriów wyszukiwania wybranych przez Uytkownika, rozoona na jednej lub wielu stronach WWW Serwisu.

"Panel" - jest to wydzielona tylko dla Poredników cz serwisu, do której dostp moliwy jest tylko po podaniu loginu i hasa utworzonych podczas rejestracji. Tre tej czci serwisu jest unikalna dla kadego Porednika i posiada narzdzia, dziki którym Porednik moe korzysta z usug opisanych w par. 4. ust. 1. Panel dostpny jest na stronie http://www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl/konto/0.html.

"Konto" - jest to unikalny zbiór danych dotyczacych Porednika i przez niego zarzdzanych za porednictwem Panelu. Konto tworzone jest przez Operatora po wypenieniu przez Porednika formularza rejestracyjnego dostpnego na stronie http://www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl/rejestracja/0.html.

"Promowanie Wizytówki" - jest to patna usuga, która polega na umieszczeniu Skrótu Wizytówki na Licie Wizytówek przed innymi Skrótami nie objtymi t usug. Kolejno wywietlania Skrótów objtych usug jest ustalana przez Operatora i moe by zmieniona w dowolnym momencie bez informowania o tym Poredników. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych usug, które pozwol Porednikom na zmian kolejnoci wywietlania objtego usug Skrótu Wizytówki. Promowanie Wizytówki podzielone moe by na kategorie zwizane z kryteriami wyszukiwania dostpnymi dla Uytkowników, przy czym odpatno za promowanie dla kadej kategorii moe by inna i odrbna.

"Wyrónienie Wizytówki" - jest to patna usuga, która polega na zmianie wizualizacji Skrótu oraz Wizytówki, tak aby w znacznym stopniu odróniay si one od Skrótów i Wizytówek nie objtych usug.

§3 Warunki korzystania z Serwisu przez Uytkowników

1. Uytkownicy mog bezpatnie przeglda Wizytówki przedstawione na stronach Serwisu.

2. Uytkownicy mog wyszukiwa Poredników przy pomocy narzdzi wyszukiwania dostpnych na stronach Serwisu.

3. Uytkownicy mog wysya do Poredników wiadomoci przy pomocy formularzy dostpnych na stronach Serwisu, do których prowadz linki umieszczone w Wizytówkach oznaczone treci "Napisz wiadomo" lub podobn.

4. Wiadomoci wysyane za porednictwem opisanych w par. 3 ust. 3 formularzy nie mog zawiera treci wulgarnych, zniesawiajcych, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, obraliwych i innych naruszajcych prawo polskie i midzynarodowe.

5. Wiadomoci wysyane za porednictwem opisanych w par. 3 ust. 3 formularzy mog by tylko i wycznie zapytaniami o usugi oferowane przez Poredników, nie mog zawiera jakichkolwiek reklam, treci marketingowych, linków do zewntrznych stron, ofert handlowych i ofert wspópracy.

6. W przypadku naruszenia postanowie Regulaminu opisanych w par. 3. ust. 5., zostanie naliczona kara umowna w wystokoci 100 z netto za kad wiadomo niezgodn z niniejszym Regulaminem.

7. Uytkownicy mog kontaktowa si przy pomocy innych rodków z Porednikami, korzystajc z danych dostpnych w Wizytówkach.

8. Uytkownicy wyraaj zgod na publikowanie caoci lub czci wiadomoci wysyanych do Poredników bez ich danych osobowych w celach promocyjnych Serwisu.

§4 Warunki korzystania z Serwisu przez Poredników

1. Porednicy mog korzysta poprzez Panel z nastpujcych funkcjonalnoci:
    a) dodawanie, edycja i usuwanie Wizytówek,
    b) promowanie Wizytówek i Wyrónianie Wizytówek,
    c) zmiana hasa do konta,
    d) przegldanie i usuwanie wiadomoci od Uytkowników,
    e) zmiana danych do faktur VAT,
    f) opacanie usug.

2. Prowadzenie Konta oraz wywietlanie Wizytówek na stronach Serwisu jest patne. Szczegóy opat dostpne s na stronie: http://www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl/dzial/cennik/9.html.

3. Porednicy mog dodawa dowoln ilo Wizytówek, przy czym:
    a) nie mona doda wicej ni jednej Wizytówki z tym samym adresem (do danych adresowych zalicza si: województwo, powiat, miasto oraz opcjonalnie ulic, numer budynku i numer lokalu),
    b) informacje zawarte w Wizytówkach nie mog zawiera treci wulgarnych, zniesawiajcych, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, obraliwych i innych naruszajcych prawo polskie i midzynarodowe,
    c) informacje zawarte w Wizytówkach nie mog zawiera reklam ani adnych ofert handlowych nie zwizanych z porednictwem ubezpieczeniowym i finansowym,
    d) linki zawarte w Wizytówce nie mog prowadzi do stron zawierajcych treci wulgarne, zniesawiajce, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, obraliwe i inne naruszajce prawo polskie i midzynarodowe.
 
4. Dane osobowe wprowadzone przez Poredników podczas rejestracji oraz przy dodawaniu Wizytówek s upubliczniane na stronach Serwisu.

5. Porednicy bd otrzymywa przesyane automatycznie wiadomoci e-mail oraz SMS przez Operatora zwizane z usugami dostpnymi w Serwisie np. informacj o zbliajcym si terminie zakoczenia wanoci usugi.

6. Wszelkich opat zwizanych z usugami dostpnymi w Serwisie Porednicy mog dokonywa wycznie poprzez system patnoci PayU dostpny w Panelu.

7. Operator ma prawo przegldania wiadomoci wysyanych do Poredników przez Uytkowników za porednictwem formularzy elektronicznych dostpnych w Serwisie oraz usuwania wiadomoci niezgodnych z Regulaminem.

8. Porednicy bd otrzymywa wystawiane im przez Operatora faktury VAT bez podpisu w formie elektronicznej.

9. W przypadku rezygnacji przez Poredników ze wiadczenia przez Operatora usug na ich rzecz dokanane przez nich opaty nie zostaj zwrócone.

10. Porednicy owiadczaj, e posiadaj pena prawa do treci umieszczanych przez nich w Serwisie.

11. Dane osobowe wprowadzone przez Poredników podczas rejestracji oraz przy dodawaniu Wizytówek bd upublicznione po okresie, w którym opacili abonament aktywujcy konto i wizytówk. Oznacza to, e uytkownik portalu bdzie móg przeglda dane Porednika i kontaktowa si z nim tylko za porednictwem formularza kontaktowego udostpnionego przez Operatora. Wysana w ten sposób korespondencja bdzie widoczna dla Porednika po opaceniu abonamentu aktywujcego konto i wizytówk na kolejny okres. 

12. Porednicy bd otrzymywa przesyane automatycznie powiadomienia e-mail o przychodzcych wiadomociach od Uytkowników, na jego nieaktywne konto na portalu.

13. Porednik ma prawo w kadej chwili da zmiany danych, które umieci i udostpnia za pomoc portalu lub da ich usunicia.
 
§5 Postpowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczce Usugi mog by zgaszane przez Poredników i Uytkowników na adres e-mail bok@agent-ubezpieczeniowy.com.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia. Wiadomo dot. reklamacji powinna by zatytuowana "Reklamacja", natomiast w treci powinna zawiera dokadny opis przyczyny reklamacji.

2. Reklamacje bd rozpatrywane przez Operatora niezwocznie, w kolejnoci wpywania, jednak nie póniej ni w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Operatora w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wica, i zostanie przesana Porednikowi lub Uytkownikowi w odpowiedzi zwrotnej na ten sam adres e-mail, z którego zostaa wysana reklamacja.

3. Powysze postanowienia nie wyczaj moliwoci dochodzenia przez Porednika i Uytkownika swoich praw zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Operator zobowizuje si do ochrony danych osobowych Poredników i Uytkowników. Podane przez nich dane bd przetwarzane dla celów wykonania Usugi.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za porednictwem Serwisu jest Operator.

3. Porednik i Uytkownik ma prawo wgldu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

4. W przypadku, gdy wiadczenie Usugi wymaga wyraenia przez Porednika i Uytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyraenie przez Porednika i Uytkownika zgody powoduje, i zostaje on pozbawiony dostpu do danej Usugi.

5. Operator bdzie przetwarza dane osobowe wycznie w celu, w jakim zostay udostpnione i zobowizuje si do zachowania ich w poufnoci i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, e ujawnienie to nastpuje na podstawie wyranego upowanienia przez Porednika i Uytkownika  lub na podstawie powszechnie obowizujcych przepisów prawa.

6. Spóka informuje, e przetwarza nastpujce kategorie danych osobowych:
    a) imi i nazwisko,
    b) dane indentyfikacyjne (imi, nazwisko, PESEL, NIP)
    c) dane teleadresowe (numer telefonu, adres zamieszkania i zameldowania, adres email).
    d) dane szczególne w rozumieniu art. 9 Rozporzdzenia o Ochronie Danych Osobowych,
    e) dane przedmiotu ubezpieczonego.

7. Operator moe bez zgody Porednika i Uytkownika przetwarza inne dane ni wskazane w ust. 6. pkt. 6., jeeli s one niezbdne ze wzgldu na waciwo Usugi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynnoci zwizanych z obsug Usugi. Dane te bd, jako niezbdne do wiadczenia Usugi, oznaczone symbolem „*”.

8. Operator  moe przetwarza dane eksploatacyjne Porednika i Uytkownika, to jest dane charakteryzujce sposób korzystania z Usugi, w tym:
    a) oznaczenia identyfikujce Porednika i Uytkownika nadawane na podstawie wyej wskazanych danych,
    b) oznaczenia identyfikujce zakoczenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Porednik i Uytkownik,
    c) informacje o rozpoczciu, zakoczeniu oraz zakresie kadorazowego korzystania z Usugi,
    d) informacje o skorzystaniu przez Porednika i Uytkownika z Usugi.

9. Operator, bdc administratorem powierzonych mu danych osobowych, stosuje odpowiednie rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczestwa danych, w szczególnoci w celu ochrony danych osobowych przed zagroeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostpem osób trzecich do tych danych.

10. Szczegóy dotyczce ochrony danych osobowych okrelone s w Polityce prywatnoci, która jest integraln czci Regulaminu.

§7 Wyczenia odpowiedzialnoci

1. Operator nie odpowiada za przerwy w dziaaniu Serwisu, które nie wynikaj z winy Opertatora i zastrzega, e nie mog one by podstaw do reklamacji.

2. Operator nie odpowiada za treci umieszczane przez Poredników ani za treci wysyane przez Uytkowników. ale zastrzega, e bdzie stara si usuwa treci niezgodne z Regulaminem w miar moliwoci oraz sprawnie rozpatrywa wszelkie zgoszenia z tym zwizane.

3. O ile nie postanowiono inaczej, adna z treci zawartych w Serwisie nie moe by modyfikowana, kopiowana, odtwarzana, rozprowadzana, publikowana, pobrana, sprzedawana, skompilowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomoc jakichkolwiek rodków, wczajc, lecz nie ograniczajc si do elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, nagrywania lub innych rodków, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

§8 Postanowienia kocowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treci Regulaminu, o czym poinformuje Poredników i Uytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.

2. Zmiany wchodz w ycie z chwil udostpnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Porednika i Uytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyraeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie bd miay odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pón. zmian.), rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowizujcego prawa, a w szczególnoci ustawa o porednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 r. (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1154).

4. W celu rozstrzygnicia sporu wynikego z wiadczenia Usugi przez Operatora, Porednik i Uytkownik moe równie skorzysta z platformy ODR, dostpnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR suy rozstrzyganiu sporów pomidzy konsumentami i przedsibiorcami dcymi do pozasdowego rozstrzygnicia sporu dotyczcego zobowiza umownych wynikajcych z internetowej umowy o wiadczenie usug.

5. Niniejszy regulamin zosta przyjty przez Operatora dnia 25 maja 2018.

Wyszukiwarka agentw

Rodzaj ubezpieczenia:
Towarzystwo:
Wojewdztwo
Powiat
Miasto

Znajd agenta - wpisz szukan fraz

Agent ubezpieczeniowy W Twoim miecie, dla Ciebie...