X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

Regulamin

§1 Informacje ogólne

1. Waciecielem portalu (zwanego dalej Serwisem) zlokalizowanego pod adresem www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl jest firma  Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.) (zwana dalej Operatorem), ul. Generaa Wadysawa Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocaw, NIP 895-182-19-18, Regon 933023875, Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, numer KRS: 0000671372.

2. Serwis jest platform ogoszeniow kontaktujc poredników ubezpieczeniowych, poredników OFE, poredników finansowych (zwanych dalej Porednikami) z potencjalnymi klientami (zwanych dalej Uytkownikami).

3. Korzystanie z serwisu oznacza jednoznaczn akceptacj niniejszych warunków (zwanych dalej Regulaminem).

§2 Definicje

Wizytówka - jest to ogoszenie dodane przez Porednika, zlokalizowane na odrbnej stronie WWW Serwisu, w którym znajduj si informacje dotyczce danych osobowych Porednika oraz jego oferta zwizana z porednictwem finansowym.

Skrót Wizytówki lub Skrót - jest to wyselekcjonowany zbiór informacji dostpnych w Wizytówce wraz z linkiem do tej Wizytówki.

Lista Wizytówek - jest to lista Skrótów Wizytówek, które pasuj do kryteriów wyszukiwania wybranych przez Uytkownika, rozoona na jednej lub wielu stronach WWW Serwisu.

Panel - jest to wydzielona tylko dla Poredników cz serwisu, do której dostp moliwy jest tylko po podaniu loginu i hasa utworzonych podczas rejestracji. Tre tej czci serwisu jest unikalna dla kadego Porednika i posiada narzdzia, dziki którym Porednik moe korzysta z usug opisanych w 4.1 . Panel dostpny jest na stronie: http://www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl/konto/0.html.

Konto - jest to unikalny zbiór danych dotyczacych Porednika i przez niego zarzdzanych za porednictwem Panelu. Konto tworzone jest przez Operatora po wypenieniu przez Porednika formularza dostpnego na stronie: http://www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl/rejestracja/0.html.

Promowanie Wizytówki - jest to patna usuga, która polega na umieszczeniu Skrótu Wizytówki na Licie Wizytówek przed innymi Skrótami nie objtymi t usug. Kolejno wywietlania Skrótów objtych usug jest ustalana przez Operatora i moe by zmieniona w dowolnym momencie bez informowania o tym Poredników. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych usug, które pozwol Porednikom na zmian kolejnoci wywietlania objtego usug Skrótu Wizytówki. Promowanie Wizytówki podzielone moe by na kategorie zwizane z kryteriami wyszukiwania dostpnymi dla Uytkowników, przy czym odpatno za promowanie dla kadej kategorii moe by inna i odrbna.

Wyrónienie Wizytówki - jest to patna usuga, która polega na zmianie wizualizacji Skrótu oraz Wizytówki, tak aby w znacznym stopniu odróniay si one od Skrótów i Wizytówek nie objtych usug.

§3 Warunki korzystania z Serwisu przez Uytkowników

1. Uytkownicy mog bezpatnie przeglda Wizytówki przedstawione na stronach Serwisu.

2. Uytkownicy mog wyszukiwa Poredników przy pomocy narzdzi wyszukiwania dostpnych na stronach Serwisu.

3. Uytkownicy mog wysya do Poredników wiadomoci przy pomocy formularzy dostpnych na stronach Serwisu, do których prowadz linki umieszczone w Wizytówkach oznaczone treci "Napisz wiadomo" lub podobn.

4. Wiadomoci wysyane za porednictwem opisanych w par. 3 ust. 3 formularzy nie mog zawiera treci wulgarnych, zniesawiajcych, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, obraliwych i innych naruszajcych prawo polskie i midzynarodowe.

5. Wiadomoci wysyane za porednictwem opisanych w par. 3 ust. 3 formularzy mog by tylko i wycznie zapytaniami o ubezpieczenie kierowanymi do agentów, nie mog zawiera jakichkolwiek reklam, treci marketingowych, linków do zewntrznych stron, ofert handlowych i ofert wspópracy. W przypadku wysania takich wiadomoci bez naszej pisemnej zgody zostanie wystawiona faktura VAT na kwot 500 z netto za kad jedn wysan wiadomo niezgodn z niniejszym regulaminem.

6. Uytkownicy mog kontaktowa si przy pomocy innych rodków z Porednikami, korzystajc z danych dostpnych w Wizytówkach.

7. Uytkownicy wyraaj zgod na publikowanie caoci lub czci wiadomoci wysyanych do Poredników bez ich danych osobowych w celach promocyjnych Serwisu.

§4 Warunki korzystania z Serwisu przez Poredników

1. Porednicy mog korzysta poprzez Panel z nastpujcych funkcjonalnoci:
    a) dodawanie Wizytówek,
    b) edycja i usuwanie Wizytówek,
    c) Promowanie Wizytówek i Wyrónianie Wizytówek,
    d) zmiana hasa do konta,
    e) przegldanie, usuwanie wiadomoci od Uytkowników,
    f)  przegldanie, drukowanie faktur VAT,
    g) zmiana danych do faktur VAT,
    h) opacanie usug.

2. Prowadzenie Konta oraz wywietlanie Wizytówek na stronach Serwisu jest patne. Szczegóy opat dostpne s na stronie: http://www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl/dzial/cennik/9.html .

3. Porednicy mog dodawa dowoln ilo Wizytówek, przy czym:
    a) nie mona doda wicej ni jednej Wizytówki z tym samym adresem (do danych adresowych zalicza si: województwo, powiat, miasto oraz opcjonalnie ulic, numer budynku i numer lokalu),
    b) informacje zawarte w Wizytówkach nie mog zawiera treci wulgarnych, zniesawiajcych, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, obraliwych i innych naruszajcych prawo polskie i midzynarodowe,
    c) informacje zawarte w Wizytówkach nie mog zawiera reklam ani adnych ofert handlowych nie zwizanych z porednictwem ubezpieczeniowym, porednictwem OFE, porednictwem finansowym,
    d) linki zawarte w Wizytówce nie mog prowadzi do stron zawierajcych treci wulgarne, zniesawiajce, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, obraliwe i inne naruszajce prawo polskie i midzynarodowe.

4. Porednicy wyraaj zgod na zbieranie dotyczcych ich danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych zwizanych z ofertami Operatora.

5. Porednicy wyraaj zgod na przesyanie automatycznych wiadomoci e-mail oraz SMS przez Operatora zwizanych z usugami dostpnymi w Serwisie.

6. Porednicy wyraaj zgod na upublicznienie na stronach Serwisu wszelkich danych podanych podczas rejestracji oraz przy dodawaniu Wizytówek.

7. Wszelkich opat zwizanych z usugami dostpnymi w Serwisie Porednicy mog dokonywa wycznie poprzez system patnoci dostpny w Panelu.

8. W przypadku niewywizynia si przez Operatora z usug Porednicy maj prawo zgosi reklamacj na adres e-mail: w tytule wiadomoci wpisujc "Reklamacja", a w treci opis reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania wiadomoci e-mail. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Operator odda pienidze za opacone usugi lub zrekompensuje si Porednikom, przeduajc lub ponawiajc usugi, których dotyczya reklamacja.

9. Operator ma prawo przegldania  wiadomoci wysyanych do Poredników przez Uytkowników za porednictwem formularzy elektronicznych dostpnych w Serwisie oraz usuwania wiadomoci niezgodnych z Regulaminem.

10. Porednicy wyraaj zgod na wystawianie im przez Operatora faktur VAT bez podpisu w formie elektronicznej do druku.

11. W przypadku rezygnacji przez Poredników ze wiadczenia przez Operatora usug na ich rzecz dokanane przez nich opaty nie zostaj zwrócone.

12. Porednicy owiadczaj, e posiadaj pena prawa do treci umieszczanych przez nich w Serwisie.

13. Porednicy wyraaj zgod na udostpnianie swoich danych po okresie, w którym opacili abonament aktywujcy wizytówk. Oznacza to, e uytkownik portalu bdzie móg przeglda dane Porednika i kontaktowa si z nim za porednictwem formularza kontaktowego udostpnionego przez Operatora. Wysana w ten sposób korespondencja bdzie widoczna dla Porednika po opaceniu abonamentu na kolejny okres.

14. Porednik wyraa zgod na otrzymywanie powiadomie o przychodzcych wiadomociach od Uytkowników, na jego konto nieaktywne konto na portalu.

15. Porednik ma prawo w kadej chwili da zmiany danych, które umieci i udostpnia za pomoc portalu lub da ich usunicia.

§5 Polityka prywatnoci i wyczenia odpowiedzialnoci

1. Operator nie odpowiada za przerwy w dziaaniu Serwisu, które nie wynikaj z winy Opertatora i zastrzega, e nie mog one by podstaw do reklamacji.

2. Operator nie odpowiada za treci umieszczane przez Poredników ani za treci wysyane przez Uytkowników. ale zastrzega, e bdzie stara si usuwa treci niezgodne z Regulaminem w miar moliwoci oraz sprawnie rozpatrywa wszelkie zgoszenia z tym zwizane.

3. O ile nie postanowiono inaczej, adna z treci zawartych w Serwisie nie moe by modyfikowana, kopiowana, odtwarzana, rozprowadzana, publikowana, pobrana, sprzedawana, skompilowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomoc jakichkolwiek rodków, wczajc, lecz nie ograniczajc si do elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, nagrywania lub innych rodków, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

Wyszukiwarka agentw

Rodzaj ubezpieczenia:
Towarzystwo:
Wojewdztwo
Powiat
Miasto

Znajd agenta - wpisz szukan fraz

Agent ubezpieczeniowy W Twoim miecie, dla Ciebie...
Tworzenie stron WWW Wrocaw » www.christoware.pl » Projektowanie Stron Internetowych